KRAJOWY INSTYTUT

EKSPERTYZ SĄDOWYCH

dr hab. Konrad Zacharzewski

Doktor habilitowany, pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współpracował z jednostkami wymiaru sprawiedliwości przy opiniach dotyczących m.in.:

 • ocena zdarzenia jako manipulacji kursem papieru wartościowego (art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi);
 • ocena prawidłowości działalności pracowników banku oferujących tzw. polisolokaty;
 • analiza przepływów środków pieniężnych na rachunkach spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej (holdingu);
 • ocena sposobu przeznaczenia środków pozyskanych z emisji akcji oraz obligacji;
 • ustalenie możliwości wywiązania się z przyjętych zobowiązań przez emitenta papierów wartościowych;
 • ustalenie efektywności ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności;
 • ocena skutków dziedziczenia spadku po spadkobiercy zmarłym w Australii.

Wybrane publikacje:

 • Prawo giełdowe, CH BECK, Warszawa 2012 (wydanie drugie);
 • Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015 (praca poświęcona dochodzeniu naprawienia szkody w obrocie papierami wartościowymi);
 • Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), Warszawa 2014 (wydanie drugie);
 • System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów finansowych; Dział II. Obrót instrumentami finansowymi (rozdz. 22-25; 369 ss. rękopisu), Warszawa 2016 (w druku);
 • Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, Monitor Prawniczy 2014, nr 21;
 • Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, Monitor Prawniczy 2015, nr 4.

Dodatkowe informacje: