KRAJOWY INSTYTUT

EKSPERTYZ SĄDOWYCH

Marek Szymkowiak

W latach 2012-2020 biegły sądowy z dziedziny finansów i bankowości przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców (4 kadencje od 2008 do 2016 roku).

Posiada 8-letnie doświadczenie w pracy w domu maklerskim jako makler rynku towarowego ze szczególnym uwzględnieniem obrotu kolorowymi certyfikatami na  rynku praw majątkowych.

Specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych w Polsce.

Licencjonowany specjalista z zakresu analizy finansowej oraz rynku kapitałowego:
•    Makler papierów wartościowych, licencja KNF nr 2065;
•    Makler giełd towarowych, licencja KNF nr 318;
•    Certyfikowany makler giełdowy na rynku towarów giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. nr 188.

Przedmiot wybranych opinii na zlecenie jednostek wymiaru sprawiedliwości:
•    analiza przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi;
•    ustalenie całokształtu operacji dokonanych na rachunkach instytucji finansowych  (m.in. z uwagi na dokonywanie operacji nieautoryzowanych);
•    ocena sposobu wykorzystania przez emitenta środków pozyskanych z emisji akcji oraz obligacji;
•    określenie wysokości wierzytelności przysługujących stronom postępowania z udziałem podmiotów rynku finansowego;
•    ocena efektywności inwestycji dokonywanych na rachunkach papierów wartościowych;
•    ocena transakcji finansowych jako źródeł szkody (tzw. działanie na szkodę innej osoby);

Dodatkowe informacje:

www.dawcaenergii.pl