KRAJOWY INSTYTUT

EKSPERTYZ SĄDOWYCH

Marek Szymkowiak
 
Biegły sądowy z dziedziny finansów i bankowości:
 • przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 • przy Sądzie Okręgowym w Słupsku

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców (4 kadencje od 2008 do 2016 roku).

Na co dzień pracuje jako makler rynku towarowego w domu maklerskim.

Licencjonowany specjalista z zakresu analizy finansowej oraz rynku kapitałowego:

 • Makler papierów wartościowych, licencja KNF nr 2065;
 • Makler giełd towarowych, licencja KNF nr 318;
 • Certyfikowany makler giełdowy na rynku towarów giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. nr 188.

Przedmiot wybranych opinii na zlecenie jednostek wymiaru sprawiedliwości:

 • analiza przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi;
 • ustalenie całokształtu operacji dokonanych na rachunkach instytucji finansowych  (m.in. z uwagi na dokonywanie operacji nieautoryzowanych);
 • ocena sposobu wykorzystania przez emitenta środków pozyskanych z emisji akcji oraz obligacji;
 • określenie wysokości wierzytelności przysługujących stronom postępowania z udziałem podmiotów rynku finansowego;
 • ocena efektywności inwestycji dokonywanych na rachunkach papierów wartościowych;
 • ocena transakcji finansowych jako źródeł szkody (tzw. działanie na szkodę innej osoby);
 • obliczenie wysokości należności głównych i należności ubocznych wynikających z serii umów pożyczek oraz umów kredytowych;
 • wycena wartości przedsiębiorstwa.