KRAJOWY INSTYTUT

EKSPERTYZ SĄDOWYCH

biblioteka     akta     kajdanki

W sierpniu 2016 roku grupa specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, obrotu bankowego oraz analizy finansowej rozpoczęła współpracę pod wspólną nazwą Krajowego Instytutu Ekspertyz Sądowych (www.kies.com.pl).

Inicjatorami i uczestnikami tej formy współpracy są dr hab. Konrad Zacharzewski z Torunia, Marek Szymkowiak z Trójmiasta oraz Mariusz Śliwiński z Warszawy. Każdy z wyżej wymienionych ma praktyczne doświadczenie w reprezentowanej przez siebie dziedzinie wiedzy bankowej, giełdowej oraz księgowej i finansowej.

Podstawowy kierunek działalności Krajowego Instytutu Ekspertyz Sądowych na obecnym etapie obejmuje wsparcie jednostek wymiaru sprawiedliwości w rozpoznawaniu spraw z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o naturze finansowej.

Inicjatywa zawiązania Krajowego Instytutu Ekspertyz Sądowych wpisuje się w aktualną tendencję wyznaczoną w ramach wytycznych sformułowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Wytyczne pod nazwą „zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowe popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych, przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej” przewidują – m.in. – ścisłą współpracę z biegłymi z dziedziny finansowej, instrumentów finansowych oraz działalności bankowej.

Krajowy Instytut Ekspertyz Sądowych – poprzez osoby założycieli – spełnia wymogi współpracy z organami ścigania w zakresie opiniowania spraw finansowo-bankowo-giełdowych o najwyższym stopniu skomplikowania i skali patologicznego oddziaływania na społeczeństwo ze względu na charakter afery gospodarczej.